Unbroken Love from a Broken Heart

Sa artikulong ito, tatlong iba’t-ibang mga bersiyon ng kuwento ng pag-ibig ni Hosea para kay Gomer ang ating matutunghayan. Ang mga detalye ay hindi natin masusumpungan sa Banal na Kasulatan. Ang mga ito ay bunga ng imahinasyon ng mga manunulat upang bigyang buhay para sa ating kapanahunan ang isang uri ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng kataksilan.

gomer
Meet Gomer

Tunghayan natin ang nirebisa at salin ng artikulo ni Preston Sprinkle na kaniyang isinulat noong Abril 3, 2012. Ito ay may pamagat na “Meet Gomer”:

Ang Biblia ay naglalaman ng mga kuwento ukol sa mga kababaihan na naging mga prostitutes, mangangalunya, o kung kani-kanino na lamang basta nakikipagtalik. Ang nakapagtataka, karamihan sa kanila ay inilarawan bilang mga taong nakaranas ng masaganang biyaya sa halip na paghatol. Kung papaanong kinokondena ng Bibliya ang pakikipagtalik ng hindi kasal, ito din ay nagtuturo ng lunas: biyaya. Ang hindi naglulubag, walang kalakip na kondisyon at iskandalosong pag-ibig ng Diyos na patuloy na umaabot sa mga marurumi at makasalanan.

Ang aking paboritong imoral na babae sa Biblia ay si Gomer. Wala tayong gaanong alam sa kaniyang pagkatao; ang tangi nating nalalaman ay isa siyang kalapating mababa ang lipad. Isang araw, inutusan ng Diyos si propeta Hosea na pakasalan si Gomer. Hindi natin mababasa ang tugon ni Hosea. Marahil siya ay nangangatwiran: “Panginoon, ako po ay isang propeta. Ako ay banal na tao. Masisira ang aking patotoo! Papaano ako makakapagturo ng Kautusan kung ang aking asawa ay isang maruming babae?”

Marahil ang sagot ng Panginoon ay tulad nito: “Pakasalan mo siya upang maranasan mo kung papaano magbigay ng biyaya.”

Sa kabanata 3, malaki na ang pagbabago kay Gomer. Hindi na siya kasal kay Hosea. Sa katunayan, siya ay hindi na kasal kahit kanino at sa pagkakataong ito, siya ay nasa pamilihang bayan upang ibenta bilang isang alipin.

Hindi natin tiyak kung ano ang nangyari. Marahil, iniwan ni Gomer si Hosea at nagkaroon ng maraming karelasyon, at sa bandang huli siya ay ibinenta bilang alipin ng isa sa kaniyang mga mangingibig.

Ang mga alipin ng panahong yaon ay kadalasang binibili para sa mga gawaing bahay at sekswal na serbisyo. Subalit si Gomer ay hindi isang produkto na mataas ang halaga kung ihahambing sa ibang mga alipin. Napakababa ng kaniyang presyo na umabot lamang sa halagang anim na onsa ng pilak at mga 330 litro ng sebada. Maaaring kalahati lamang ang kaniyang halaga.

Hindi natin alam ang eksaktong dahilan kung bakit mababa ang kanyang presyo. Marahil, ang kanyang pisikal na kaanyuan ay hindi maayos. Ang kanyang damit ay malamang na puno ng masamang amoy ng isang bulok na buhay. Marahil ang kanyang buhok ay gusot. Ang kanyang pangangatawan ay tuyot na, payat, mahina at hindi na angkop para sa mga gawain sa bahay o maaaring hindi na siya kaakit-akit tulad noong una upang mabigyan kasiyahan ang pantasyang seksuwal ng mga lalaking gutom sa laman.

Isa-isang nabili ang mga alipin na may mas maaayos na pangangatawan at higit na kaakit-akit sa mataas na halaga. Ang kahihiyan na malampasan at ituring na walang kabuluhang produkto ay malamang na hindi na bago para kay Gomer. Sa yugtong yaon ng kaniyang buhay, hindi na niya matandaan ang kahulugan na siya ay pahalagahan sa paningin ng iba.

Subalit bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig.

“Bibilhin ko yong nasa bandang likuran.”

Narinig ni Gomer na nagbubulungan at nagtatawanan ang mga tao.

“Hindi yan, yong nasa likuran niya…oo, yong marumi ang damit”, wika ng pamilyar na tinig.

Lumakas ang tawanan ng mga tao, napapailing at hindi makapaniwala. Tiningnan ni Gomer ng pailalim ang pinanggagalingan ng tinig at nakita niya mula sa di kalayuan ang isang pamilyar na mukha, si Hosea. Ang lalake na ilang taon na ang nakakalipas na natagpuan siya sa kalsada at pinakasalan. Ang lalake na tiniis ang hapdi na ipagpalit sa hindi mabilang na mga lalake. Ang lalake na patuloy na nagpapahalaga sa kaniya at muli ay handa siyang kunin. “Ako? Bakit ako?” ang nagtatakang wika ni Gomer.

“Oo, siya. Handa akong magbayad ng anumang halaga para sa kaniya. Siya ang babaeng mahal ko” wika ni Hosea.

Lalong lumakas ang tawanan ng mga tao. Wika ng isang nakakakilala sa kanila, “Yan ang babaeng nakisiping kung kani-kanino. Wala yang respeto sa yo. Kinaladkad niya ang iyong pangalan sa kahihiyan. At ayaw na niyang makisama sa yo. At tingnan mo siya ngayon. Nakakadiri ang kaniyang ayos!”

Subalit hindi alintana ni Hosea ang sinasabi ng mga tao:

“Wala akong pakialam kung ano man ang kaniyang ayos. Wala din akong pakialam kung ano ang kaniyang mga ginawa. Wala akong pakialam kung hindi man niya matutunan na ako ay respetuhin at mahalin. Pinatawad ko na siya at patuloy ko siyang patatawarin sapagkat siya ay aking asawa at siya ang pinakamagandang babae sa aking paningin.”

Ang iskandaloso, walang kalakip na kondisyon, at hindi naglulubag na pag-ibig ni Hosea para sa kaniyang hindi kaibig-ibig na asawa ay larawan ng kayamanan ng biyaya ng Diyos sa atin. Ipinadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig para sa atin nang tayo ay katulad pa ni Gomer, isang babaeng may maruming pamumuhay.

Si Gomer ay ikaw at ako.

Source: http://facultyblog.eternitybiblecollege.com/2012/04/meet-gomer/

The Prophet and the Prostitute

Ang ikalawang artikulo na ating tutuunan ng pansin ay ang sinulat ni Ray C. Stedman, “The Prophet and the Prostitute”. Dito ay masisilip natin ang kuwento ni Hosea at ni Gomer sa kakaibang angulo. Ganito isinulat ni Stedman ang kuwento ng “The Prophet and the Prostitute”:

Kinausap ng Diyos si Hosea at siya ay inutusan na gawin ang isang bagay na kataka-taka. Sinabi ng Diyos sa kaniya, “Gusto kong mag-asawa ka.” Natuwa si Hosea. “May napili akong babae para sa iyo.” Nang mabanggit ang pangalan ng babae, sumikdo ang puso ni Hosea sapagkat ang babaeng ito ay ang  pinakamagandang babae sa Israel.

“Subalit gusto kong malaman mo ang buong kuwento tungkol sa babaeng ito. Gusto kong pakasalan mo siya ngunit siya ay magtataksil sa iyo. Sa katunayan, siya ay matutulad sa mga babaeng mababa ang lipad na pakalat-kalat sa lansangan.”

Si Hosea ay nabalisa katulad ng pagkabalisa na naranasan ni Abraham nang utusan siya ng Diyos na ialay ang kaniyang anak na si Isaac.

May mga pagkakataon na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na mahirap unawain. Kaniyang sinabi kay Hosea, “Gusto kong maging asawa mo ang babaeng ito subalit tandaan mo na siya ay magiging isang kalapating mababa ang lipad.”

Bagamat hindi lubos na maintindihan, sumunod ang propeta at kaniyang niligawan si Gomer. At upang paikliin ang kuwento, sila ay ikinasal at naging mag-asawa. Sa una, ito ay langit sa lupa. Mahal na mahal ni Hosea ang kaniyang asawa. Masaya silang nagsasama hanggang sa dumating ang kanilang mga anak.

Pagkatapos ng ilang mga taon ng masayang pagsasama, nagsimulang matupad ang malungkot na hula ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Marahil ay napakasakit ng naramdaman ni Hosea ng kaniyang marinig ang mga lumalaganap na usap-usapan na may kinalaman sa kaniyang asawa habang siya ay nasa malayong lugar at nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi nagtagal ay napabayaan ni Gomer ang kanilang mga anak habang si Gomer ay abala sa kaniyang mga bawal na pag-ibig.

Isang araw, natagpuan na lamang ni Hosea ang isang liham ng pamamaalam sa ibabaw ng lamesa. Si Gomer ay nagpasya na hanapin ang kaniyang kaligayahan at siya ay umalis upang sumama sa lalaking tunay na mahal niya.

Si Gomer na nalihis ng landas ay nagpasalin-salin sa mga kamay ng iba’t-ibang mga lalake. At sa bandang huli, siya ay napunta sa isang lalake na walang kakayanang bumili ng pagkain at ng kaniyang mga damit.

Nabalitaan ni Hosea ang kalunus-lunos na kinasadlakan ng kaniyang asawa at kaniyang inalam kung saan ito nakatira. Nakaharap ni Hosea ang lalaking kasalukuyang kinakasama ni Gomer. Tinanong ni Hosea ang lalake, “Ikaw ba ang kinakasama ni Gomer?” “Oo, bakit?” ang sagot ng lalake. Nagpakilala si Hosea na siya ang asawa ni Gomer. Naging tensiyonado ang mga sumunod na sandali. “Ano ang kailangan mo?” ang tanong ng lalake. Sumagot si Hosea, “Wala akong balak na gumawa ng gulo. Nabalitaan ko na hirap siya sa buhay sa ngayon at may mga pagkakataon na hindi na nakakain. Kunin mo ang perang ito at bumili kayo ng pagkain at damit para sa kaniya. At kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang sa akin.” Natawa ang lalake at sinabi niya sa kaniyang sarili, “Napakatanga naman nito. Kung gusto niyang siya ang gumastos para kay Gomer, ayos lang, walang problema.” Kinuha ng lalake ang pera at siya ay bumili ng pagkain at damit.

Sira lang ang ulo ng makagagawa ng ganiyan. Ngunit sino nga ba ang maaaring magpaliwanag ng kahangalan ng pag-ibig? Sabi nga sa wikang Ingles, “Love exists apart from reason and has its own reasons.” Ang pag-ibig ay hindi kumikilos ayon sa lohika. Ang pag-ibig ay may sariling pamamaraan ng paggalaw. Si Hosea ay kumilos udyok ng pag-ibig.

Hindi natin alam kung gaano katagal ang ganitong situwasyon hanggang dumating ang panahon na nabalitaan ni Hosea na ang kaniyang minamahal na asawa ay ipinagbibili bilang alipin sa pamilihang bayan. Sawa na kay Gomer ang kanyang kasalukuyang asawa. Hindi malaman ng brokenhearted na propeta kung ano ang gagawin.  Kinausap siya ng Diyos, “Mahal mo pa rin ba ang iyong asawa sa kabila ng kaniyang mga ginawa sa iyo?” Tahimik na lumuluha si Hosea tanda ng pagsang-ayon. Muli siyang inutusan ng Diyos, “Ipakita mong muli ang iyong pagmamahal sa iyong asawa katulad ng pagmamahal ko sa Israel.”

Tumungo si Hosea sa pamilihang bayan at nasaksihan niya ang ayos ng kaniyang asawa, marumi at hubad na nakatayo sa harapan ng maraming tao. Nagsimula ang tawaran sa tatlong pirasong pilak at itinaas ito ni Hosea sa lima. Nagsalita ang isang lalake na handa siyang magbayad ng walong pilak. Itinaas uli ito ni Hosea sa sampu. Mayroon pa rin gustong bumili kay Gomer sa halagang 11 pilak at itinaas ni Hosea ang halaga hanggang sa umabot sa 15 pirasong pilak at 330 litro ng sebada. Bumagsak ang malyete ng nagsusubasta at muling nabawi ni Hosea ang kaniyang asawa.

Pinuntahan ni Hosea ang kaniyang asawa, binihisan ng damit at iniuwi sa kaniyang tahanan. Muling inihayag ni Hosea ang kaniyang pag-ibig para sa kaniyang asawa.

Isinadlak ni Gomer ang kaniyang sarili sa malaking kahihiyan, subalit ang pag-ibig ng lalaking ito ay umusig sa kaniyang budhi at mula sa araw na yaon, si Gomer ay nanatiling tapat kay Hosea. Siya ay naging isang masipag at tapat na asawa.

Source: http://www.pbc.org/system/message_files/3108/0228.html

Undying Love

Ang ikatlong artikulo ay likha ni Richard L. Strauss, “Undying Love— The Story of Hosea and Gomer”:

Naganap ang kuwento ng pag-ibig sa pagitan ni Hosea at ni Gomer nang panahon na ang Israel ay nakakaranas ng kaginhawahan. Tulad ng kadalasang nagaganap, kaalinsabay ng materyal na pag-unlad ay ang moral at espirituwal na kabulukan. Inagaw ng sekularismo at materyalismo ang puso ng mga tao at ang kasalanan ay laganap. Ito ay halos walang pinag-iba sa kasalukuyang panahon na kung saan pangkaraniwan na lamang ang pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, paglalasing, kabuktutan, panlilinlang, at paninikil. Ang bagay na ikinadadalamhati ng puso ng Diyos higit sa lahat ay ang pagtataksil ng Israel sa kaniya. Ang pagsamba na pinasimunuan ni Jeroboam 150 taon na ang nakalilipas ay nagbukas ng lahat ng uri ng kasamaan kaakibat ng pagsamba ng mga taga-Canaan tulad ng paglalasing, religious prostitution at pagsasakripisyo ng tao. Yamang ang Israel ay itinuturing ng Diyos na Kaniyang asawa, tiningnan nang Diyos ang pagsamba sa ibang mga diyos bilang espirituwal na pangangalunya.

Inutusan ng Diyos si Hosea na mag-asawa ng isang masamang babae upang maiparating ang mensahe ng pagtataksil laban sa Israel. Bagamat iba-iba ang pagkaunawa sa utos na ito, malinaw na si Gomer ay naimpluwensiyahan ng moral na kapabayaan na laganap sa lipunan. Nais ng Diyos na gamitin ang personal na relasyon ng propeta kay Gomer bilang isang matalas na aralin ng kanyang sariling relasyon sa Kaniyang taksil na bayan, ang Israel.

Ang mga unang taon ng kanilang pagsasama ay masasabing maganda at masaya. Subalit paglipas ng ilang mga taon, napansin ni Hosea na nagbago na si Gomer. Ang asawa ay naging balisa, malungkot, laging pagod at tulad ng isang ibon na nakulong sa isang hawla.

Nagpatuloy si Hosea sa gawaing pangangaral at panghihikayat sa mga suwail na kababayan na manumbalik sa Diyos. Ngunit si Gomer ay walang interes sa ministeryo ng asawa. Sa katunayan, maaaring si Gomer ay nagkaroon ng malalim na hinanakit bunga ng panahon na ibinubuhos ni Hosea sa kaniyang ministeryo. Marahil ay sinisisi ni Gomer si Hosea na mas may panahon pa ito sa pangangaral kaysa sa kaniya. Sinimulan ni Gomer na maghanap ng iba pang mga interes na kaniyang pagkakaabalahan at dumalas ang kaniyang pag-alis ng bahay.

Malaki ang panganib kapag iilan lamang ang perehong interes ng mag-asawa. Iba ang lakad ng babae sa lakad ng lalake. Magkaiba ang kanilang mga kaibigan at halos walang nagaganap na komunikasyon upang pagsamahin ang kanilang mga mundo. Ang kaabalahan ng lalake sa kanyang trabaho ay maaaring ang pangunahing dahilan ng pagkaputol ng komunikasyon. O maaaring ito ay bunga ng dumadalas na pakikilahok ng babae sa mga aktibidad sa labas na nagbubunga ng pagpapabaya sa tahanan. Maaari ding kawalan ng interes sa mga bagay ng Panginoon alinman sa lalaki o sa babae. Ito ay mga hudyat ng malaking sakuna. Kinakailangan ng mag-asawa na magkaroon ng parehong interes at malasakit sa gawain ng bawat isa. Sa kuwentong ito, malinaw na ang responsibilidad ay na kay Gomer. Hindi siya nakibahagi sa pag-ibig na mayroon ang kanyang asawa para sa Diyos.

Ang madalas na pagkawala ni Gomer sa tahanan ay naging dahilan upang paghinalaan ni Hosea ang katapatan ng kaniyang asawa. Bagamat pilit na sinusupil ang pangamba, may mga gabi na hindi siya makatulog. Sa umaga, bagamat mabigat ang puso, tuloy pa rin ang kaniyang pangangaral. Nagdalan-tao si Gomer ng isang babae at ito ay muling nasundan ng isang sanggol na lalake. Natitiyak ni Hosea na hindi siya ang ama ng mga batang ito.

Di kalaunan, naging hayag sa publiko ang kataksilan ni Gomer. Batid na ng mga tao ang kaniyang mga bawal na pag-ibig. Pinatawad siya ni Hosea at laang tanggapin. Subalit ang pagsisisi ni Gomer ay panandalian lamang at siya ay muling naghanap ng panibagong mangingibig.

Hanggang sa dumating ang kinatatakutang araw ni Hosea. Marahil ito ay isang liham o mensahe sa pamamagitan ng isang kaibigan. “Paalam Hosea, mas mainam na ang ganito. Ito ay para sa kapwa natin ikabubuti. Natagpuan ko na ang lalakeng tunay kong minamahal. Hindi na ako muli pang babalik.”

Gaano kalalim ang hapdi na naramdaman ni Hosea ng malaman ang malungkot na mensahe? Labis-labis ang kaniyang pagmamahal sa kaniyang asawa ay siya ay lubos na nagdalamhati. Masakit para sa kaniya na isipin na pinili ng kaniyang asawa ang isang buhay na ang tiyak na patutunguhan ay kapahamakan. Marahil wika ng kaniyang mga kaibigan, “Sa wakas Hosea, malaya ka na. Tapos na rin ang paghihirap ng iyong kalooban bunga ng kaniyang pakikiapid.” Subalit iba ang damdamin ni Hosea.  Inaasam-asam niya na muling bumalik si Gomer sa kaniya.

Hindi natin maitatago ang mensahe ng walang kamatayang pag-ibig ni Hosea. Nais ng propeta na muling bumalik si Gomer sa kaniya bilang isang matapat na asawa. Naniniwala siya na walang imposible sa Diyos.

Isang araw, dumating ang balita kay Hosea na si Gomer ay iniwan ng kaniyang kinakasama. Ipinagbili niya ang kaniyang sarili bilang alipin.

Hindi nagbago ang pagmamahal ni Hosea sa kaniyang asawa sa kabila ng mga ginawa nito. Sa papaanong paraan na ang isang lalake ay magkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal?Tanging ang mga tao lamang na nakaranas ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ang makapagbibigay ng ganitong uri ng pagmamahal.

Natagpuan ni Hosea ang kaniyang asawa na marumi, may sakit, payat at may tanikala sa isang maruming pamilihan, isang nakapandidiring anino ng babae na minsan niyang nakasama. Si Gomer ay binili ni Hosea ng 15 pirasong mga pilak at 330 litro ng sebada.

Iniuwi ni Hosea si Gomer at muling itinuring na kaniyang asawa. Bagamat hindi natin batid kung ano ang nangyari sa kanila, maaaring ginamit ng Diyos ang mapagpatawad na pag-ibig ni Hosea upang durugin at baguhin ang puso ni Gomer.

Ilang ulit bang dapat na magpatawad ang isang asawa? Ang sabi ng iba, “Kung patuloy akong magpapatawad, parang kinukunsinti ko ang kaniyang mga ginagawang kasalanan.” Sabi naman ng iba, “Hindi na ako papayag na masaktan pang muli. Ang minsan ay sapat na. Tama na.”

Ang kawalan ng pagpapatawad ay parang uod na unti-unting kumakain sa ating pagkatao. Ito ay nauuwi sa malalim na hinanakit, kapaitan at sisira sa lahat ng ating relasyon. Marahil ang kasalanang nagawa sa atin ay kasim-bigat ng kasalanan ni Gomer kay Hosea at ito ay hindi natin makalimutan.

Sinubukan natin ang magpatawad subalit paglipas ng ilang araw naroroon na naman ang galit. Ang malalim na sugat na tulad nito ay matagal maghilom. Ito ay pabalik-balik sa ating isip. Laging ipinaaala-ala nito sa atin ang matinding sugat at kalungkutan na ating pinagdaanan.

Sa tuwing bumabalik sa ating alaala ang pagkakasalang ginawa laban sa atin, paalalahanan din natin ang ating sarili na tayo ay tunay ng nagpatawad. Alalahanin din natin kung gaano kalaki ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala laban sa Kaniya at ating idalangin na kunin Niya ang mapanirang kaisipan na hindi marunong magpatawad.

Maaaring gamitin ng Diyos ang mapagpatawad na pag-ibig upang unti-unting lumambot ang batong puso. Ito ang aral na ating matututunan sa kuwento ng pag-ibig ni Hosea para kay Gomer, ang mensahe ng pagpapatawad.

Source: http://bible.org/seriespage/undying-love%E2%80%94i-story-hosea-and-gomeri

Mga Gabay na Katanungan:

1. Anu-ano ang napansin niyong kaibahan sa tatlong mga bersiyon ng kuwento ng pag-ibig ni Hosea?

2. Paano isinalarawan ni Preston Sprinkle ang pag-ibig ng Diyos?

3. Sa magkanong halaga nabili ni Hosea si Gomer? Ano ang ibig sabihin ng halagang ito?

4. Ano ang tugon ni Hosea sa ginawang panlalait ng mga tao?

5. Ano ang pangunahing mensahe ng aklat ng Hosea ayon kay Preston Sprinkle?

6. Anong bahagi ng kuwento ni Ray c. Stedman ang hindi kapani-paniwala? Sang-ayon ka ba sa kaniyang pagkaunawa sa kahulugan ng pag-ibig?

7. Paano tinapos ni Stedman ang kaniyang kuwento?

8. Ano naman ang binigyan diin ni Richard L. Strauss sa kaniyang bersiyon?

9. Sa inyong palagay, ano ang mga pangunahing dahilan ng paglalayo ng damdamin ng isang  mag-asawa?

10. Bilang mag-asawa, ano ang mga bagay-bagay na pareho ang inyong interes? Ano ang maaari mong gawin upang mapagtibay ang inyong relasyon?

11. Paano mo tuluyang maaalis ang pabalik-balik na alaala ng pagkakasalang nagawa sa yo na gumagambala sa iyong matiwasay na pag-iisip?

12. Ano ang mga positibong hakbang na maaari niyong gawin bilang mag-asawa upang hindi na muling maulit pa ang pagkakamali sa nakaraan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s